↓ Spring naar submenu

CCV certificatieschema REOB versie 4.0

Vraag: Wat verandert er in het nieuwe CCV certificatieschema REOB versie 4.0?

Antwoord: In dit document worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht: 170315 nieuwsbrief REOB versie 4.0

REOB erkenning voor onderhoud brandblussers en brandslanghaspels wettelijk verplicht?

Vraag: Is het verplicht om voor het onderhoud van blusmiddelen zoals brandblussers en brandslanghaspels een erkend REOB bedrijf in te schakelen en moet dat elk jaar?

Antwoord: Om de vraag te kunnen beantwoorden raadplegen we het Bouwbesluit 2012 over de blussers, NEN 2559, 2659 en NEN-EN 671-3

  1. In het Bouwbesluit staat bij Artikel 1.16. Zorgplicht dat alle verplichte installaties in hoofdstuk 6 (dus ook artikel 6.29 e.v.: o.a. blustoestellen en droge blusleidingen) adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd moeten worden.
  2. Voor specifieke installaties (blustoestellen en droge blusleidingen is een specifieke testfrequentie aangegeven, maar daar staat bij “onverminderd het eerste lid van 1.16”, dus als voor een adequaat beheer meer onderhoud nodig is, dan moet dat.
  3. In het Bouwbesluit wordt niet verwezen naar het REOB certificatieschema. Wel wordt verwezen naar de NEN 2559, waarin wordt verwezen naar een “deskundig persoon” in dienst van een “erkende onderneming” die het onderhoud uitvoert en een “erkende toezicht houdende instantie” die verantwoordelijk is voor de registratie van de erkende onderneming.

Samengevat kan worden gesteld dat een eigenaar/gebruiker van een gebouw moet kunnen aantonen dat slanghaspels, blustoestellen en droge blusleidingen adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd worden. Als dit wordt uitgevoerd door een erkend REOB bedrijf, kan de eigenaar/gebruiker eenvoudig aantonen dat e.e.a. in orde is. Als onderhoud niet door één van de ca. 150 erkende REOB onderhoudsbedrijven wordt uitgevoerd, is het voor een eigenaar/gebruiker lastig aan te tonen dat de blusmiddelen adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd worden.

Zie ook het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onderhoud van blusmiddelen zoals brandblussers en brandslanghaspels verplicht volgens polis of VCA?

Vraag: Zijn er naast wettelijke eisen ook andere eisen ten aanzien van het onderhoud van blusmiddelen zoals brandblussers en brandslanghaspels?

Antwoord: Naast wettelijke eisen kunnen ook op andere gronden eisen ten aanzien van het onderhoud van blusmiddelen worden gesteld. In dat geval kunnen ook andere onderhoudsfrequenties van toepassing zijn. Dus ondanks dat het Bouwbesluit voor bijvoorbeeld blustoestellen een onderhoudsfrequentie van ten hoogste twee jaar vermeld, kan bijvoorbeeld in polisvoorwaarden een jaarlijkse onderhoudsfrequentie worden verlangd. Ook op andere plaatsen waar goed onderhouden blusmiddelen worden vereist, zal de in de norm genoemde jaarlijkse onderhoudsfrequentie moeten worden gehanteerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bedrijf is gecertificeerd is conform VGM Checklist Aannemers VCA 2008/5.1, waarbij  in artikel 7.1 is gesteld dat voldoende goed onderhouden brandbestrijdingsmiddelen aanwezig moeten zijn op werkplek/project.

REOB onderhoudsetiketten – MOET daar het CCV logo op?

Vraag: Moet het CCV REOB certificatiemerk op de gele REOB stickers worden afgebeeld?

Antwoord:  Brandblussers en brandslanghaspels gecertificeerd onderhouden
Sinds het REOB schema versie 3.0 dat op 1 februari 2016 van kracht is, moet het beeldmerk verplicht op de onderhoudsetiketten worden aangebracht. Voor de nieuwe eisen van dit schema geldt voor bestaande certificatie echter een overgangstermijn van een jaar.

Het erkende REOB bedrijf onderscheidt zich met het beeldmerk van niet gecertificeerde bedrijven.

Onderhoudsetiketten mogen uitsluitend worden voorzien van het hiernaast aangegeven beeldmerk (certificatiemerk) als het REOB bedrijf is beoordeeld op het REOB certificatieschema.

Op het onderhoudsetiket mogen in ieder geval geen ándere verwijzingen naar REOB of REOB logo’s/merken worden aangebracht. Door het aanbrengen van andere verwijzingen ontstaat immers onduidelijkheid of onderhoud al dan niet in overeenstemming met het certificatieschema is uitgevoerd en de bedoeling van certificatie is juist om duidelijkheid daarover te verschaffen.

Staat REOB diploma gelijk aan een REOB erkenning?

Vraag: Mijn REOB onderhoudsbedrijf zegt dat hij REOB erkend is omdat hij in het bezit is van het REOB diploma voor het onderhoud aan brandblussers en brandslanghaspels, klopt dit?

Antwoord: Een REOB diploma, of beter gezegd het Diploma Onderhoudsdeskundige (Kleine) Blusmiddelen, is niet hetzelfde als een REOB erkenning. Het diploma toont aan dat de houder van het diploma tijdens het examen (misschien lang geleden) in theorie en praktijk in staat bleek om goed onderhoud aan blusmiddelen uit te voeren. Bij een erkend (gecertificeerd) REOB bedrijf is echter sprake van een continue controle waardoor er blijvend vertrouwen kan zijn dat de monteurs het onderhoud volgens de voorschriften uitvoeren. De extra’s ten opzichte van een diploma zijn:

  • het bedrijf wordt jaarlijks beoordeeld door een certificatie-instelling (b.v. CIBV)
  • de certificatie-instelling beoordeelt of het REOB bedrijf de interne organisatie zodanig onder controle heeft dat onderhoud altijd volgens de norm en het certificatieschema wordt uitgevoerd
  • het bedrijf zorgt ervoor dat de monteurs jaarlijks worden bijgeschoold in de nieuwste voorschriften en technieken
  • jaarlijks controleert de certificatie-instelling door middel van een steekproef het uitgevoerde onderhoudswerk
  • als de certificatie-instelling constateert dat desondanks het onderhoud niet volgens de norm wordt uitgevoerd, moet het REOB bedrijf terstond maatregelen treffen om e.e.a. te verhelpen; indien het REOB bedrijf geen maatregelen treft, volgt schorsing en uiteindelijk intrekking van de certificatie.
Top