CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid B.V.), gevestigd aan Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: cibv.nl, Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort tel: 088 450 5770

A.M. van Beers is voor CIBV de contactpersoon in het kader van gegevensbescherming. Hij is te bereiken via abs@cibv.nl Bij CIBV is geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
CIBV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door zich in correspondentie of telefonisch aan te melden voor
  • certificatie,
  • een examen.
  • een vermelding in het Register Vakbekwaamheid,
  • een F-gassen examen met een vermelding in het CRT register (wettelijk verplicht).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cibv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CIBV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • Vermelding in het CRT register (wettelijke verplichting bij verstrekking van een certificaat voor personen)

CIBV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CIBV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CIBV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Nieuwsbrief: tot opzegging of het langer dan 3 maanden niet meer ontvangen van de nieuwsbrief (reden: verzoek om nieuwsbrief te ontvangen). Het bestand met verwijderde accountgegevens wordt na maximaal 1 jaar gewist.
 • Register Vakbekwaamheid: tot 2 jaar na aanmelding voor het register (reden: reglement register)
 • Resultaten examens en vermelding in het CRT register: tot 50 jaar na verstrekking diploma (reden: verstrekken examenresultaten bij zoekgeraakt diploma)
 • Contractgegevens: tot 7 jaar na opzegging contract (reden: wettelijk)

Delen van persoonsgegevens met derden
CIBV deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CIBV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt CIBV uw persoonsgegevens aan andere derden alleen nadat wij uw nadrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen.

Een wettelijke verplichting geldt b.v. voor de registratie van f-gassen examens in het CRT register in het kader van de BRL 200. Hiervoor zijn wij verplicht in het kader van art. 12 van de “Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen” van 1 april 2020 om gegevens te delen met de minister. De minister is voor de registratie de verantwoordelijke als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CIBV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en de nieuwsbrief volgen op ontvangst, openen en volgen van links. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CIBV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cibv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

CIBV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CIBV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Top