↓ Spring naar submenu

CIBV verzorgt de BORG certificatie van inbraakbeveiligingsbedrijven. Deze erkenning heeft als doel via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van de inbraakbeveiliging door certificatie te ondersteunen.
Het certificatieschema betreft bouwkundige beveiliging en alarminstallaties.
Een bedrijf kan de erkenning aantonen met het BORG procescertificaat.

De BORG-B en BORG-E regeling versie 1.0+C1

Op 1 januari 2021 wordt de BORG regeling 2005 vervangen door twee certificatieschema’s; BORG-B en BORG-E. De certificatieschema’s zijn in lijn gebracht met de overige certificatieschema’s van het CCV. Daarnaast is door de opsplitsing tussen Bouwkundige inbraakbeveiliging en alarminstallaties een duidelijkere afbakening van de verschillende werkgebieden. Hierdoor kunnen bedrijven zich meer richten op waar men goed in is. Een uitleg over de belangrijkste verschillen ten opzichte van de BORG regeling 2005 kunt u vinden in deze nieuwsbrief.

De BORG regeling 2005 Versie 2

Vanaf 1 januari 2021 worden geen beoordelingen volgens de BORG regeling 2005 uitgevoerd.

Aanbiedingen uitgebracht vóór 01-01-2021, die worden geaccepteerd vóór 01-01-2022 mogen door certificaathouders nog worden uitgevoerd op voet van de toen geldende versie BORG 2005 (versie 2 + A1 + C1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 + A10 + A11)

Beoordelingsprogramma

Als handleiding tijdens uw aanmelding kunt u het beoordelingsprogramma van de BRL BORG downloaden zodat u kunt zien of u aan de voorwaarden voldoet en welke documenten u tijdens het beoordelingsonderzoek bij de hand moet hebben.

Verbeterde Risicoklassenindeling VRKI

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden de bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort preventiemaatregelen getroffen moeten worden, en van welke zwaarte.

De VRKI wordt beheerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV zorgt tevens voor de gewenste aanpassingen als omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Op 1 december 2020 heeft het CCV de nieuw versie (2021) van de VRKI gepubliceerd. Deze mag vanaf 1 januari 2021 gebruikt worden. Tot 1 april 2021 mag de 2020 nog gebruikt worden. Tijdens de overgangsperiode is het niet toegestaan om delen van de VRKI 2.0 versie 2020 te combineren met versie 2021.

Harmonisatieafspraken en interpretatiebesluiten

Het CCV publiceert vanaf maart 2016 harmonisatieafspraken over BORG en VRKI. Dit document geeft een overzicht van afspraken tussen de certificerende instellingen van BORG over hoe zij omgaan met onduidelijkheden in de BORG regeling en de onderliggende VRKI (Verbeterde Risicoklassenindeling).

Soms loopt de techniek vooruit op de regelgeving. In dergelijke gevallen maken de inspecteurs van de certificatie-instellingen onderling afspraken hoe zij hiermee omgaan. BORG gecertificeerde beveiligingsbedrijven worden dan op dezelfde manier beoordeeld. Dit zijn de harmonisatieafspraken.

  • Harmonisatieafspraken BORG – VRKI (15 oktober 2019)

Eerder zijn door het CCV ook interpretatiebesluiten gepubliceerd. Na inventarisatie blijken er twee interpretatiebesluiten te zijn:

  • Inbraakbeveiliging kleine objecten (12 februari 2013)
  • Doormelding anti-masking (7 mei 2013)

In deze interpretatiebesluiten wordt verwezen naar de oude VRKI, die niet meer geldig is. De huidige VRKI 2.0 is op beide punten hier duidelijk in. De interpretatiebesluiten zijn niet meer van toepassing en worden ook niet gepubliceerd.

Top