↓ Spring naar submenu

CIBV verzorgt de BORG certificatie van inbraakbeveiligingsbedrijven. Deze erkenning heeft als doel via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van de inbraakbeveiliging door certificatie te ondersteunen.
Het certificatieschema betreft bouwkundige beveiliging en alarminstallaties.
Een bedrijf kan de erkenning aantonen met het BORG procescertificaat.

De BORG regeling 2005 Versie 2

De beoordelingsrichtlijn is een certificatieschema voor inbraakbeveiliging van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De geïntegreerde informele versie (GIV) waarin de wijzigingen en aanvullingen zijn verwerkt is vanaf 1 november 2018: BRL BORG 2005 geïntegreerde versie incl. A11  (bron: CCV).
De beoordelingsrichtlijn (BRL) kunt u downloaden onderaan deze pagina.

In de BRL komen de volgende activiteiten van certificatie-instellingen voor:

 • Het verlenen van bedrijfserkenningen aan:
  • BORG Alarminstallateur: deelgebied 1;
  • BORG Technisch beveiligingsbedrijf: deelgebied 1+2+3;
  • BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf: deelgebied 3.
 • Het bewaken van de afgifte van Beveiligingscertificaten en Opleveringsbewijzen door BORG erkende bedrijven.

CIBV heeft licentie-overeenkomst met het CCV

In juli 2007 is het CCV een licentie-overeenkomst aangegaan met CIBV waarbij CIBV werkzaamheden mag uitvoeren als certificatie-instelling conform de beoordelingsrichtlijn BORG 2005.

CIBV verzorgt de certificering van bedrijven en controleert of deze aan de eisen van het certificatieschema BORG voldoen. Dit gebeurt aan de hand van audits en inspecties waardoor de constante kwaliteit gewaarborgd blijft. Marktpartijen en belanghebbenden steunen certificatieschema’s van het CCV.

Beoordelingsprogramma

Als handleiding tijdens uw aanmelding kunt u het beoordelingsprogramma van de BRL BORG downloaden zodat u kunt zien of u aan de voorwaarden voldoet en welke documenten u tijdens het beoordelingsonderzoek bij de hand moet hebben.

Verbeterde Risicoklassenindeling VRKI

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden de bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort preventiemaatregelen getroffen moeten worden, en van welke zwaarte.

De VRKI wordt beheerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV zorgt tevens voor de gewenste aanpassingen als omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Vanaf 1 januari 2019 mag VRKI 2.0 2019 worden gebruikt. De geldende versie van de VRKI documenten kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Harmonisatieafspraken en interpretatiebesluiten

Het CCV publiceert vanaf maart 2016 harmonisatieafspraken over BORG en VRKI. Dit document geeft een overzicht van afspraken tussen de certificerende instellingen van BORG over hoe zij omgaan met onduidelijkheden in de BORG regeling en de onderliggende VRKI (Verbeterde Risicoklassenindeling).
Soms loopt de techniek vooruit op de regelgeving. In dergelijke gevallen maken de inspecteurs van de certificatie-instellingen onderling afspraken hoe zij hiermee omgaan. BORG gecertificeerde beveiligingsbedrijven worden dan op dezelfde manier beoordeeld. Dit zijn de harmonisatieafspraken.

Eerder zijn door het CCV interpretatiebesluiten gepubliceerd. Om het overzicht te behouden vindt u onderaan deze pagina de volgende documenten:

 • Harmonisatieafspraken BORG – VRKI – 15 oktober 2019
 • VRKI Interpretatiebesluit deskundigenpanel inbraakbeveiliging – Doormelding antimasking – 7 mei 2013
 • Interpretatiebesluit inbraakbeveiliging Kleine objecten – 12 februari 2013
Top