Downloads BORG

Aanvragen certificatie als BORG-bedrijf

Het aanvragen van certificatie door CIBV kan op de pagina Aanvragen certificatie.

Beoordelingsprogramma

Als handleiding tijdens uw aanmelding kunt u het beoordelingsprogramma van de BRL BORG downloaden zodat u kunt zien of u aan de voorwaarden voldoet en welke documenten u tijdens het beoordelingsonderzoek bij de hand moet hebben.

Beoordelingsprogramma BRL-BORG

BORG Regeling

De Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie, uitgegeven in mei 2007, betreft het procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging.

De geïntegreerde informele versie (GIV) waarin de wijzigingen en aanvullingen zijn verwerkt is vanaf 1 november 2018:

BRL BORG 2005 geïntegreerde versie incl. A11  (bron: CCV)

Verbeterde Risicoklassenindeling VRKI

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden de bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort preventiemaatregelen getroffen moeten worden, en van welke zwaarte.

De VRKI wordt beheerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV zorgt tevens voor de gewenste aanpassingen als omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Geldende versies VRKI documenten 

VRKI 2.0 2020 (mag vanaf 1 januari 2020 worden toegepast)

Vanaf 1 januari 2020 gaat de VRKI 2.0 2020 in. Er geldt een overgangstermijn tot 1 april 2020. Op het voorblad van de VRKI 2.0 2020 wordt uitgelegd wat de overgangstermijn inhoudt.

VRKI 2.0 (2020 versie) Deel A: Risicomatrix (bron: CCV)
VRKI 2.0 (2020 versie) Deel B: Definities van beveiligingsmaatregelen versie 2020 + C1(bron: CCV)
VRKI kaart januari 2020 (bron: CCV)
Intakedocument VRKI 2.0 2020 Excel versie (bron: CCV)
Intakedocument VRKI 2.0 2020 Word versie (CIBV)

VRKI 2.0 2019 (mag vanaf 1 januari 2019 worden toegepast)

Vanaf 1 januari 2019 mag VRKI 2.0 2019 worden gebruikt. Daarnaast mag tot 1 april 2019 gebruik worden gemaakt van de VRKI 2017 en de VRKI 2.0 2018 versie. Bedenk hierbij dat in de 2019 versie de eisen op een aantal punten zijn verlaagd.

VRKI 2.0 (2019 versie) Deel A: Risicomatrix (bron: CCV)
VRKI 2.0 (2019 versie) Deel B: Definities van beveiligingsmaatregelen  (bron: CCV)
VRKI kaart januari 2019  (bron: CCV)
VRKI Richtlijn onderwijsinstellingen 002754 – 2019  (bron: CCV)
Intakedocument VRKI 2.0 2019 Excel versie (bron: CCV)
Intakedocument VRKI 2.0 2019 Word versie (CIBV)

Harmonisatieafspraken en interpretatiebesluiten

Het CCV publiceert vanaf maart 2016 harmonisatieafspraken over BORG en VRKI. Dit document geeft een overzicht van afspraken tussen de certificerende instellingen van BORG over hoe zij omgaan met onduidelijkheden in de BORG regeling en de onderliggende VRKI (Verbeterde Risicoklassenindeling).
Soms loopt de techniek vooruit op de regelgeving. In dergelijke gevallen maken de inspecteurs van de certificatie-instellingen onderling afspraken hoe zij hiermee omgaan. BORG gecertificeerde beveiligingsbedrijven worden dan op dezelfde manier beoordeeld. Dit zijn de harmonisatieafspraken.

Eerder zijn dor het CCV interpretatiebesluiten gepubliceerd. Om het overzicht te behouden vindt u deze ook onder dit kopje.

Harmonisatieafspraken BORG – VRKI – 15 oktober 2019

VRKI Interpretatiebesluit deskundigenpanel inbraakbeveiliging – Doormelding antimasking – 7 mei 2013

Interpretatiebesluit inbraakbeveiliging Kleine objecten – 12 februari 2013

Vervallen documenten

Voorgaande versies van documenten kunt u terugvinden op de pagina BORG vervallen downloads