↓ Spring naar submenu

Technicus Beveiligingsinstallaties

In de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) is vastgelegd dat werknemers van Beveiligingsbedrijven gediplomeerd moeten zijn.

CIBV is een onafhankelijke exameninstelling die als afsluiting van de opleiding voor Technicus Beveiligingsinstallaties hiervoor examens afneemt.
Het gecertificeerde diploma TBV is the behalen door het TBV examen met positief resultaat af te leggen bij CIBV.

Om in het bezit te komen van een diploma Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV), dient men te slagen voor de examens TBV Praktijk en TBV Theorie.
Als men voor 1 van deze tentamens slaagt ontvangt men hiervoor een certificaat.

Certificaten van deelexamens blijven 2 jaar geldig.

Het TBV examen is gebaseerd op de geldende eindtermen.
Deze kunt u downloaden onderaan deze pagina.

TBV Theorie (deel 1)

De theorie wordt getoetst d.m.v. 50 meerkeuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden per vraag. Voor alle correct beantwoorde vragen kunnen samen 50 punten worden behaald.
Voor het maken van het examen hebben de kandidaten 90 minuten de tijd. Het examen wordt uitsluitend afgenomen in het Nederlands. Het is mogelijk om het examen mondeling af te nemen. Dit wordt op aanvraag gedaan, hiervoor kan een mail gestuurd worden naar: examen@cibv.nl.
Tijdens het examen mag géén gebruik worden gemaakt van naslagwerken of documenten. Het examen TBV bestaat uit twee onderdelen: theorie en praktijk. Voor het verkrijgen van het diploma TBV moeten beide onderdelen met een 6 of hoger worden afgesloten. Een voldoende voor één van de onderdelen blijft 2 jaar geldig.

TBV Praktijk (deel 2)

Tot 2018 kenmerkte het praktijkexamen TBV zich vooral door een lang schriftelijk examen.
CIBV wilt het praktijkexamen TBV meer laten aansluiten met de beveiligingswerkelijkheid van alle dag. De RvT heeft ingestemd met deze vernieuwende aanpak;
de brancheorganisaties en opleiders staan achter deze nieuwe vorm van examinering.

Het TBV examen Praktijk is een examen bestaande uit twee cases.
Om in aanmelding te komen voor het TBV Praktijk examen, dient men eerst in het bezit te zijn van een positief resultaat voor het TBV Theorie deel.

De kandidaat krijgt één maand de tijd om de twee cases te maken. De cases moeten voldoen aan een aantal eisen, de gestelde eisen kunt u vinden in de eindtermen, te downloaden onderaan deze pagina.

Indien de cases voldoende worden beoordeeld zal de examinator een datum met de kandidaat inplannen voor de mondelinge verdediging van de gemaakte cases.

Aanmelding

De aanmeldingstermijn voor het theorie examen sluit 2 weken voor de examendatum.
Kijk in het overzicht voor de actuele data van de theorie examens: Eerstvolgend examen

Voor aanmelding voor het Praktijk dient men eerst in het bezit te zijn van een TBV Theorie certificaat.

Na inschrijving en administratie afhandeling (o.a. aanmelding, verificatie personalia, betaling van de factuur en verificatie geldigheid certificaat TBV Theorie) krijgt de kandidaat twee cases toegestuurd per email.

Er zijn hierdoor geen vaste examen(start) data voor dit examen.
Wanneer u zich aanmeld hoeft u dus geen (voorkeurs)datum in te voeren.

Wettelijke grondslag TBV examen

In de Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus staat:

Artikel 11. (alarminstallateurs)

  1. Een beveiligingsorganisatie die werkzaamheden verricht als bedoeld in artikel 3, onder b, van de wet, aan welke een vergunning is verleend, laat het plan voor de installatie, de installatie en het onderhoud van de alarmapparatuur die hij gebruikt, slechts opstellen dan wel uitvoeren door alarminstallateurs die in het bezit zijn van een diploma dat de instemming heeft van de minister.
  2. Instemming als bedoeld in het eerste lid hebben:
    1. het diploma Monteur Beveiligingssystemen (MBV)
    2. het diploma Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV)
    3. een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, voor werkzaamheden als alarminstallateur.
Top