↓ Spring naar submenu

CCTV/VSS Installatiedeskundige Camerasystemen (ID)

In het kader van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (RPBR), worden eisen gesteld aan installateurs.

Met een diploma van CIBV kan men aantonen te beschikken over de benodigde vakkennis.

Onderdelen

De theorie wordt getoetst d.m.v. 50 meerkeuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden per vraag. Voor alle correct beantwoorde vragen kunnen samen 50 punten worden behaald.
Voor het maken van het examen hebben de kandidaten 90 minuten de tijd. Het examen wordt uitsluitend afgenomen in het Nederlands. Het is mogelijk om het examen mondeling af te nemen. Dit wordt op aanvraag gedaan, hiervoor kan een mail gestuurd worden naar: examen@cibv.nl.
Tijdens het examen mag je gebruik maken een niet programmeerbare rekenmachine. Het examen CCTV/VSS ID bestaat uit één onderdeel: theorie. Voor het verkrijgen van het diploma CCTV/VSS ID moet met een 6 of hoger worden afgesloten.

De aanmeldingstermijn sluit 2 weken voor de examendatum.
Kijk in het overzicht voor de actuele data van de examens: Eerstvolgend examen

Wettelijke grondslag

In de “Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus” staat:

Artikel 11b. (videotoezichtcentrales)

  1. Een beveiligingsorganisatie als bedoeld in artikel 3, onderdeel e, van de wet laat, indien het een organisatie betreft die in de uitoefening van beroep of bedrijf ten behoeve van derden in een centraal meldpunt, de door videoapparatuur verzonden beelden ontvangt en beoordeelt en zo nodig assistentie vraagt aan de politie, andere overheidsinstanties of particulieren, het plan voor de installatie, de installatie en het onderhoud van de videoapparatuur die hij gebruikt, slechts opstellen dan wel uitvoeren door installateurs en personen die aan installateurs assistentie verlenen, die in het bezit zijn van een diploma dat de instemming heeft van de minister.
  2. Instemming als bedoeld in het eerste lid hebben:
    1. het diploma Projecteringsdeskundige CCTV/VSS;
    2. het diploma Installatiedeskundige CCTV/VSS;
    3. een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties, voor werkzaamheden als alarminstallateur.
Top