↓ Spring naar submenu

CCTV/VSS Projecteringsdeskundige (PD)

Diploma Projecterings Deskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV.
Gebaseerd op de eindtermen van de BRL Cameratoezicht Openbare Plaatsen.

Met een diploma van CIBV kan men aantonen te beschikken over de benodigde vakkennis.

Onderdelen

Het examen bestaat uit meerkeuze vragen en een projectopdracht.

Duur

Meerkeuze vragen: 90 minuten
Projectopdracht: 150 minuten

De aanmeldingstermijn sluit 2 weken voor de examendatum.
Kijk in het overzicht voor de actuele data van de examens: Eerstvolgend examen

Wettelijke grondslag

In de “Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus” staat:

Artikel 11b. (videotoezichtcentrales)

  1. Een beveiligingsorganisatie als bedoeld in artikel 3, onderdeel e, van de wet laat, indien het een organisatie betreft die in de uitoefening van beroep of bedrijf ten behoeve van derden in een centraal meldpunt, de door videoapparatuur verzonden beelden ontvangt en beoordeelt en zo nodig assistentie vraagt aan de politie, andere overheidsinstanties of particulieren, het plan voor de installatie, de installatie en het onderhoud van de videoapparatuur die hij gebruikt, slechts opstellen dan wel uitvoeren door installateurs en personen die aan installateurs assistentie verlenen, die in het bezit zijn van een diploma dat de instemming heeft van de minister.
  2. Instemming als bedoeld in het eerste lid hebben:
    1. het diploma Projecteringsdeskundige CCTV/VSS;
    2. het diploma Installatiedeskundige CCTV/VSS;
    3. een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties, voor werkzaamheden als alarminstallateur.
Top