Martijn Oors
Martijn Oors • 7 minuten leestijd

Op 1 april heeft het CCV nieuwe harmonisatieafspraken gepubliceerd die van toepassing zijn op de CCV-certificatieschema’s BORG-B en BORG-E.

Het document geeft een overzicht van afspraken tussen de certificerende instellingen over hoe zij omgaan met onduidelijkheden in de BORG-B en BORG-E regelingen en de onderliggende VRKI 2.0.

De nieuwe harmonisatieafspraken kunt u downloaden:

Overzicht van alle geldende harmonisatieafspraken voor BORG-B en BORG-E:

Alarminstallateur (BORG2005) – BORG-E

Om als alarminstallateur conform de BORG2005 regeling te kunnen voldoen aan de nieuwe BORG-E regeling moet de alarminstallateur voor 1 juli 2021 gestart zijn met de opleiding TBV en beschikt de alarminstallateur uiterlijk 1 juli 2023 over het diploma. In deze periode mag de alarminstallateur alleen werk uitvoeren in woningen tot risicoklasse 3 en voor bedrijven risicoklasse 2.

Afgifte certificaat – BORG-B / BORG-E

Het BORG certificaat moet worden afgegeven voor het geleverde werk. Ook als hierbij niet aan de geconstateerde risicoklasse wordt voldaan.
De wijziging op het geconstateerde risico moet duidelijk zijn vastgelegd in het intakedocument.

Toelichting: Afnemers beslissen uiteindelijk wat zij afnemen. Als zij zich conform risicoklasse 2 willen laten beveiligen i.p.v. het geconstateerde risicoklasse 3. Is dat het risico van de afnemer. Het doet niets af aan de geleverde installatie conform alle beveiligingsmaatregelen risicoklasse 2.

Onderhoud  – BORG-B / BORG-E

De leverancier attendeert de afnemer op het belang van onderhoud.

Toelichting:  Vanuit de VRKI wordt op verschillende plaatsen naar onderhoud verwezen: • Organisatorische maatregelen • Paragraaf 6.2 voorschriften beheer en onderhoud (BORG-E).

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  – BORG-B / BORG-E

Alle medewerkers die betrokken zijn bij het BORG proces en/of over de informatie beschikken (vast of extern ingehuurd) zijn in het bezit van een ‘verklaring omtrent het gedrag’ (VOG).

Toelichting:  Dit is vooral van toepassing op bedrijven met bijvoorbeeld meerdere afdelingen of locaties.

Installatie werk – BORG-E

Zowel de NEN1010 als de installatievoorschriften waarnaar wordt verwezen in de VRKI 2.0 zijn hierop van toepassing.

Toelichting: Verduidelijking tabel 2.5 /2.7.

Minimale inhoud rapport van oplevering – BORG-B / BORG-E

Rapport van oplevering bevat minimaal de volgende punten:
• een aanduiding beveiliging van het object (adres, e.d.);
• een verwijzing naar het beveiligingsplan en intakedocument;
• een verwijzing naar het ontwerp;
• de resultaten van de uitgevoerde keuringen;
• uitgevoerde maatregelen;
• de datum van de opleveringscontrole;
• naam, datum en handtekening van de inbedrijfsteller;
• opgeleverd door: Naam, datum en handtekening.
In het opleveringsrapport geeft het BORG-bedrijf aan op welke punten de beveiligingsmaatregelen afwijken van de criteria volgens de VRKI 2.0.

Beoordelen meetmiddelen – BORG-E

Meetmiddelen M2 en M3 worden jaarlijks op correcte aanwijzing beproefd door vergelijking met een gekalibreerd meetmiddel. Het vergelijkingsmeetmiddel moet ten minste eens per twee jaar worden gekalibreerd.

Opleveren – BORG-B / BORG-E

Opleveren is de controle op alle uitgangsdocumenten met uitgifte van het certificaat.

Documentbeheer – BORG-B / BORG-E

Conform VRKI 2.0 betekent ook de bijbehorende EL-maatregelen.

Toelichting: Verduidelijking paragraaf 3.2.7 papieren dossiers
• CO3 of ME3 conform de VRKI 2.0 deel B.

O-maatregelen – BORG-B / BORG-E

De leverancier attendeert de afnemer op de organisatorische maatregelen en stelt deze op schrift. (Bijvoorbeeld in het beveiligingsplan)

RE-maatregelen – BORG-B / BORG-E

De leverancier attendeert de afnemer op de RE-maatregelen en stelt deze op schrift (Bijvoorbeeld in het  beveiligingsplan).

Verplichte normen – BORG-E

Volgende documenten behoren hierbij:
• NEN 5087
• NEN 1010
• Handleiding gebruik beeldmerk BORG
• VRKI deel A en Deel B
• Voorschriften beheer en onderhoud
• Installatievoorschriften alarminstallaties.

Toelichting: Verduidelijking van paragraaf 6.3.
De in het harmonisatiedocument genoemde normen zijn de verplichte normen bij gebruik van BORG-E.

Bijlage 1 – beoordeling exameninstellingen – BORG-B / BORG-E

De certificatie-instellingen beoordelen de exameninstellingen en mogen elkaars beoordeling accepteren indien deze beoordeling is uitgevoerd op basis van de beoordelingscriteria zoals vastgelegd in het certificatieschema. Diploma’s uitgegeven vóór 1 april 2021 door onderstaande exameninstellingen worden geaccepteerd. Na 1 april 2021 worden alleen diploma’s geaccepteerd als de exameninstelling is beoordeeld.

Toelichting: Een beoordeling van een exameninstelling door één van de certificatie-instellingen is voldoende om de kwaliteit te beoordelen.

 

Vragen

Mochten er naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen
met Martijn Oors (mos@cibv.nl) of Arnold van Beers (abs@cibv.nl).

Top