Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

SVI bladOnlangs is de herziene versie van de branchenorm ‘Specifieke Veiligheids Informatie (SVI), VBB systemen (Vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen)’ verschenen.

In deze vierde druk (2017) is de branchenorm geactualiseerd naar aanleiding van een aantal praktijksituaties die het wereldnieuws haalden, met als gevolg dat ook deze ervaringen zijn meegenomen en er daarmee extra gekeken is naar de veiligheid voor personen.

De branchenorm, opgesteld door VEBON-NOVB, geeft informatie over de veiligheidsaspecten van automatische blusinstallaties en is onderdeel van brandpreventie zoals in de Arbowet omschreven. Een praktisch naslagwerk voor de facility manager. Naast informatie over de installaties en de vrijkomende blusstoffen stelt de branchenorm minimumeisen vast voor veiligheid, kwaliteit en maatregelen om schade en risico’s voor de gezondheid van personen bij inwerkingtreding van deze installaties te beheersen.

Het SVI blad moet worden aangehouden bij certificatie van blusgasinstallaties volgens CIBV 1233.

De herziene versie is te downloaden vanaf de VEBON-NOVB website.

Top