Harrit Broos
Harrit Broos • 5 minuten leestijd

Op of rond 25 februari hebben de Branche Pyrotechniek Nederland en het ministerie van IenM overleg gevoerd over de brandbeveiliging van vuurwerkopslag. Hierbij is ook het onderwerp
moedersprinklers aan de orde geweest.

Uitkomst van het overleg is dat de Branche Pyrotechniek Nederland naar zijn achterban met volgende bericht communiceert:

“Aan alle verkooppunten vuurwerk:

Binnen Nederland wordt er gediscussieerd over het vervangen van moedersprinklers.
Het vuurwerkbesluit verwijst naar Memorandum 60 en VAS.
VAS geeft aan dat moedersprinklers vervangen moeten worden na 10 jaar!
Het CCV ( centrum voor criminaliteitspreventie en Veiligheid) heeft navolgend standpunt in deze:

Standpunt over de kwaliteit van moedersprinklers
De fabrikant van de moedersprinkler is aansprakelijk voor het product. Hij is verantwoordelijk voor instructies voor montage, gebruik en beheer. Hij is ook verantwoordelijk voor het vaststellen van de vervangingstermijn. Indien de fabrikant geen vervangingstermijn heeft gesteld, gaan de belanghebbende partijen in Nederland uit van een vervangingstermijn van 10 jaar.

Dit standpunt bestaat sinds 2008 en is vastgelegd in de besluitenlijst van het deskundigenpanel VBBsystemen van het CCV (destijds CvD Blus geheten).  

Het besluit luidt:

“Droge-, moeder en doppelsprinklers (besluit aangepast 06/2008):
Deze typen sprinklers dienen volgens Memorandum nr. 57A 10-jaarlijks te worden beproefd of vervangen. De inspectie-instellingen zullen onder B69 van de inspectierapporten
inventarisatielijsten opnemen waarop per locatie, de aantallen en de montage- c.q. laatste testdatum van de droge sprinklers worden vermeld. Indien sprinklers 10 jaar zijn gemonteerd, dient de inspectie-instelling onder B60/B62 te vermelden dat de sprinklers getest c.q. vervangen moeten worden. In principe stelt VIVB zich op het standpunt dat opmerkingen over het vervangen/testen van 10 jaar gemonteerde sprinklers bij B60 slechts éénmaal in het inspectierapport mogen voorkomen om certificering te kunnen continueren.”

De besluitenlijst is te vinden op https://hetccv.nl/keurmerken/expert/brandbeveiliging/brandblussystemen/besluitenlijst-deskundigenpanel/ Het besluit over droge-, moeder en doppelsprinklers is nummer 10.

Op basis van boven staand is per december 2011 navolgend besluit genomen:

Voor moedersprinklers moet in basis een onderhoudsinterval van 10 jaar worden aangehouden. Als de  fabrikant een langere onderhoudsinterval accepteert en dit schriftelijk bevestigt, dan is dat acceptabel. De desbetreffende verklaring moet betrekking hebben op de applicatie binnen of indien van toepassing in de buitenlucht. De desbetreffende verklaring moet dan in de logboeken aanwezig zijn, behoort bij de as-built gegevens en moet bij de aanvraag van het productcertificaat worden meegestuurd.

Wij, BPN, hebben een en ander besproken met het ministerie van I&M.
Het ministerie heeft zich geconformeerd naar bovenstaande uitspraak en zal een ander gaan communiceren richting de landelijke vuurwerk coördinatoren en andere betrokken partijen.
Dit betekent dat het vervangen van moedersprinklers na 10 jaar een vereiste is of er moet in het logboek een verklaring van de fabrikant aanwezig zijn waarin aangegeven wordt dat vervanging pas nodig is na het door hem aangegeven aantal jaren.

Wij adviseren u hieromtrent contact op te nemen met uw installateur!”

Top