Martijn Oors
Martijn Oors • 18 minuten leestijd

Het CCV heeft op 3 augustus de nieuwe BORG regelingen gepubliceerd. De BORG regeling is gesplitst en bestaat nu uit twee verschillende certificatieschema’s:
– BORG B productcertificaat voor het leveren van Bouwkundige inbraakbeveiliging.
– BORG E productcertificaat voor het leveren van alarminstallaties.

De certificatieschema’s BORG-B en BORG-E gaan in op 01-01-2021 en zijn vanaf die datum voor de erkende beveiligingsbedrijven verplicht en voert CIBV alleen nog audits uit op de nieuwe versie. Vandaag (01-12-2020) heeft het CCV een correctie gepubliceerd waarmee enkele kleine wijzigingen zijn opgenomen in de certificatieschema’s. Een grotere aanpassing welke eveneens in deze correctie is aangegeven, is het uiterlijk van het certificaat.

Het kwaliteitssysteem zal getoetst moeten worden, om te kijken of het voldoet aan het nieuwe certificatieschema. Met het beoordelingsprogramma kunt u toetsen en evalueren of het kwaliteitssysteem nog voldoet aan het nieuwe certificatieschema. De certificatieschema’s en wijzigingsbladen kunt u downloaden:
Certificatieschema BORG-B 1.0 + C1:2020
Correctie BORG-B C1:2020
Certificatieschema BORG-E 1.0 + C1:2020
Correctie BORG-E C1:2020
Beoordelingsprogramma BORG-B+E 1.0+C1

Binnenkort zal het CCV aanvullend op deze correcties nog enkele harmonisatieafspraken publiceren. Zodra deze beschikbaar zijn zal ook CIBV deze kenbaar maken. Aanbiedingen uitgebracht vóór 01-01-2021, die worden geaccepteerd vóór 01-01-2022, mogen nog worden uitgevoerd op basis van de BORG 2005 regeling.

De belangrijkste aanpassingen in BORG B en BORG E

De certificatieschema’s zijn in lijn gebracht met de overige certificatieschema’s van het CCV. Vooral voor bedrijven die ook andere producten of diensten volgens CCV certificatieschema’s leveren zullen de nieuwe BORG certificatieschema’s beter aansluiten bij het kwaliteitssysteem. Daarnaast is door de opsplitsing tussen Bouwkundige inbraakbeveiliging en alarminstallaties een duidelijkere afbakening van de verschillende werkgebieden. Hierdoor kunnen bedrijven zich meer richten op waar men goed in is.

Alle werkzaamheden volgens het certificatieschema

Doordat het BORG beveiligingsbedrijf de werkzaamheden uitvoert volgens een standaard werkwijze worden alle projecten uitgevoerd met dezelfde kwaliteit. Elk project wordt uitgevoerd volgens een vaste werkmethode, met gediplomeerd personeel, en conform de VRKI 2.0. Nadat de werkzaamheden met positief resultaat zijn opgeleverd volgt een certificaat waarmee wordt aangegeven dat het BORG beveiligingsbedrijf de bedoelde kwaliteit heeft geleverd. Ook als een klant hier niet specifiek om vraagt wordt deze kwaliteit geleverd.

Stappen om tot een goed eindproduct te komen

 • De stappen om tot een goed eindproduct te komen zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van de certificatieschema’s
  Er wordt aangenomen dat er een intakedocument is. Deze mag het BORG Beveiligingsbedrijf ook zelf opstellen.
  De eerste stap is het beoordelen van het intakedocument.
  Hierbij wordt nagegaan of de samenhang van de beveiligingsmaatregelen correct zijn weergegeven. Op basis van deze maatregelen maakt het BORG beveiligingsbedrijf een ontwerp. Dit wordt gemaakt op basis van hoofdstuk 3 (BORG-B) / hoofdstuk 6 (BORG-E) van de VRKI 2.0 Deel B.
 • Uitvoeren van de werkzaamheden met goedgekeurde producten.
  In de BORG regeling wordt aangegeven op welke wijze bepaald kan worden of de toe te passen componenten en onderdelen voldoen aan de gestelde eisen.
  Er zijn verschillende manieren om aan te tonen dat componenten of onderdelen voldoen. Enkele voorbeelden zijn;
  Dikte van bv muren kunnen worden gemeten (M1 t/m M3);

  • De goedkeur van hang- en sluitwerk kan worden aangetoond met certificaten en attesten;
  • Glasdikte kan worden aangetoond door verklaringen van de fabrikant;
  • De goedkeur van elektronische beveiligingsproducten kan worden aangetoond met certificaten.

De manier van beoordelen is opgenomen in hoofdstuk 2 waarbij de volgende coderingen worden toegepast;
A-A Administratief beoordelen op aanwezigheid
A-C Administratief beoordelen op compleetheid
A-J Administratief beoordelen op juistheid

 • Oplevering van de werkzaamheden
  Na het uitvoeren en/of controleren van de werkzaamheden en producten wordt het werk opgeleverd. Bij de oplevering zullen een aantal documenten worden aangeleverd aan de klant:

  • Een overzicht/beschrijving/rapport van oplevering van de geleverde maatregelen;
  • Verklaring, dat de maatregelen aan het in het intakedocument vastgelegde niveau voldoen; (alleen bij BORG B)
  • Alle van toepassing zijnde documentatie die bij de geleverde producten behoren;
  • Van toepassing zijnde gebruiksinstructies en onderhoudsinstructies;
  • Een logboek; (alleen bij BORG E)
  • Een certificaat.

Opleveringsbewijs

Na het uitvoeren van de werkzaamheden wordt een certificaat verstrekt. Het opleveringsbewijs komt niet meer voor.
Op het certificaat wordt aangegeven op basis van welke risicoklasse het pand beveiligd zou moeten worden volgens de VRKI 2.0 Deel A. Daarnaast wordt aangegeven welke maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Hiermee is op het certificaat in één oogopslag te zien of de maatregelen passend zijn bij het risico. Er volgt hierdoor altijd een certificaat mits de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd.

Geldigheid Certificaat

Met afgeven van een certificaat wordt aangegeven dat de werkzaamheden volgens het certificatieschema zijn uitgevoerd. Het gaat er hierbij om dat de stappen uit het schema gevolgd zijn, de werkzaamheden door gekwalificeerd personeel is uitgevoerd, gebruik is gemaakt van het juiste gereedschap en kwaliteit is geleverd. Het certificaat heeft hierdoor geen einddatum of geldigheidsduur.

Registraties bijhouden

Om als bedrijf goed inzicht te hebben is het van belang om een aantal registraties bij te houden. Het gaat hierbij om:

 • Overzicht van medewerkers, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en hiërarchische verbanden (inclusief inleen personeel);
 • Kwalificaties van personeel inclusief diploma’s, verklaringen en opleidingen;
 • Uitbesteed werk;
 • Ontvangen klachten;
 • Toe te passen meetmiddelen (alleen BORG-E);
 • Correcties en corrigerende maatregelen;
 • Resultaten van evaluaties;
 • Documenten waarin de opdracht is vastgelegd en/of opdracht bevestigingen.

Door de registraties overzichtelijk op te stellen wordt inzicht gegeven in wie, welke werk uit kan en mag voeren. De geldigheid van Verklaringen van Betrouwbaarheid en Verklaring omtrent het Gedrag zijn hierdoor inzichtelijk en kunnen worden bewaakt. Door inzicht te hebben in klachten, correcties & corrigerende maatregelen en de resultaten van evaluaties kunnen verbeteringen ingezet worden.

Personeel

In de certificatieschema zijn een aantal verschillende functies aangegeven en voor welke werkzaamheden deze worden ingezet.

Bij BORG-B kennen we de volgende functies:

 • Technisch beheerder mechanische beveiliging/Technicus beveiligingsinstallatie
  • Ontwerpt bouwkundige inbraakbeveiliging
  • Realiseert bouwkundige inbraakbeveiliging
 • Monteur in opleiding
  • Monteert alarminstallaties onder toezicht van de mentor
  • Kan maximaal 2,5 jaar in opleiding zijn
 • Mentor
  • Begeleid monteurs in opleiding
  • Heeft minimaal 2,5 jaar ervaring als TBMB-er of TBV-er (afhankelijk van het mentorschap)

Bij BORG-E kennen we de volgende functies:

 • Projecteringsdeskundige/Technisch beheerder
  • Ontwerpt alarminstallaties
  • Levert alarminstallaties op
 • Monteur
  • Monteert alarminstallaties
  • Stelt alarminstallaties in bedrijf
 • Monteur in opleiding
  • Monteert alarminstallaties onder toezicht van de mentor
  • Kan maximaal 2,5 jaar in opleiding zijn
 • Mentor
  • Begeleid monteurs in opleiding
  • Heeft minimaal 2,5 jaar ervaring als MBV-er of TBV-er (afhankelijk van het mentorschap)

Jaarlijks zal beoordeeld moeten worden of nog aan de eisen wordt voldaan.

Alle medewerkers betrokken bij het ontwerp en realisatie van alarminstallaties – exclusief de aanleg van bekabeling- zijn in het bezit van een Verklaring van Betrouwbaarheid (VvB) en een diploma.

Alle* overige medewerkers die betrokken zijn bij het ontwerp of realisatie alsmede medewerkers die inzage hebben in vertrouwelijke gegevens zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VoG). De VoG wordt afgegeven binnen drie maanden na indiensttreding en mag niet ouder zijn dan drie jaar.

* Over dit onderdeel zal een harmonisatieafspraak gepubliceerd worden. Doel van deze afspraak is dat dit niet geldt voor alle medewerkers maar voor de medewerkers die betrokken zijn bij het BORG proces en inzicht hebben in vertrouwelijke documenten. De uiteindelijke harmonisatietekst is leidend.

Uitbesteden

Het is mogelijk werkzaamheden uit te besteden. De oplevering van de werkzaamheden en overdracht aan de afnemer kunnen niet worden uitbesteed en worden door het bedrijf zelf uitgevoerd.

Meetmiddelen

Voor zowel BORG-B als BORG-E zijn meetmiddelen opgenomen in de certificatieschema’s. Hierin zijn de nauwkeurigheidseisen opgenomen. Bij BORG-E is tevens aangegeven dat de betrouwbaarheid jaarlijks moet worden gecontroleerd. Deze meetmiddelen moeten aantoonbaar geïdentificeerd zijn en zijn opgenomen in een overzicht. De nauwkeurigheid komt overeen met de meetmiddelen uit de certificatieschema’s voor Brandmeldinstallaties.

Aantal steekproeven

Het bedrijf levert al het werk volgens het certificatieschema. Op basis van steekproeven wordt nagegaan of voldaan wordt aan de eisen die gesteld zijn in het certificatieschema. Het aantal steekproeven is afhankelijk van het aantal projecten. Als er in een jaar geen project zijn geleverd zal de certificatie instelling afspraken maken onder welke voorwaarden de certificering kan blijven geldt. Indien er twee achtereenvolgende jaren geen project zijn geleverd zal de certificatie instelling de erkenning moeten stopzetten.

Opslag gegevens

De eisen aan documenten beheer, registraties en archivering zijn gemoderniseerd.
Er worden nu ook eisen gesteld aan digitale dossiers die zijn opgeslagen op een eigen server of in een datacenter (Cloud).
Bij opslag in een datacenter is het van belang dat het datacenter voldoet aan de ISO-27001. Het data center moet gevestigd zij in Nederland of buiten Nederland, maar binnen de Europese Unie en/of Noorwegen, IJsland, Liechtenstein.
Papieren dossier zullen opgeslagen worden in een inbraakwerende kast of compartiment.
De genoemde eisen zijn opgenomen in het certificatieschema BORG-B & BORG-E. Dit is na het publiceren van versie 1.0+C1:2020 aangepast zodat dit ook voor BORG-B van toepassing is.

Over het toepassen van EL-maatregelen rondom het compartiment voor de dossiers zal in de harmonisatieafspraken aanvullende informatie komen.

Beveiliging van het eigen pand

In de certificatieschema’s zijn geen eisen meer opgenomen voor het eigen pand. Toch is het goed om hier over na te denken. Hoe wordt voorkomen dat onbevoegden bij de papieren of digitale dossier kunnen? Welke eisen stelt de verzekering of de klanten. Ook kan imagoschade optreden na een inbraak bij een beveiligingsbedrijf.

Beschikbare normen
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden beschikt het bedrijf minimaal over de volgende normen en documenten;

 • VRKI 2.0 (vigerende versie)
 • Logo gebruik

Aanvullend voor BORG B

 • NEN 5087:2013/ A1:2016 **

** Gaat ook voor BORG-E gelden na het publiceren van de harmonisatieafspraken.

Aanvullend voor BORG E

 • NEN-EN 50136-1: 2012/A1:2018 ***
 • NEN-EN 50136-2 ***
 • NEN-EN 50136-3: 2013 ***
 • NEN 1010
 • NPR-CLC/TS 50131-7:2010 (nl) ***

*** Gaat vervallen na het publiceren van de harmonisatieafspraken.

Tijdens de jaarlijkse beoordeling wordt beoordeeld of het bedrijf over de juiste normen beschikt.

Afwijkingen

Een afwijking is een situatie die niet in overeenstemming is met de eisen. Tijdens de audit en inspecties kunnen afwijkingen worden geconstateerd. De termijn voor het afhandelen is aangepast van 2 naar 3 maanden. Hiermee is meer tijd ontstaan voor het BORG bedrijf om na te gaan of een aanpassing n.a.v. een afwijking daadwerkelijk werkt waardoor deze afwijking niet opnieuw voor kan komen. Het voorkomen dat een fout opnieuw kan optreden beperkt faalkosten en draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering en beter kwaliteit.

Hoe nu verder

Vanaf januari 2021 zal het portal beschikbaar zijn om certificaten volgens de nieuwe certificatieschema’s aan te kunnen melden. Zodra het bedrijf een keuze heeft doorgegeven zullen de rechten in het portal worden toegewezen.

Verder zullen we in de komende tijd tegen vraagstukken aanlopen die we niet eerder voorzien hebben. Mochten zulke situaties zich voordoen horen we dit graag. Door dit te bespreken kunnen we in overleg met Het CCV en de andere certificatie instellingen verbeteringen proberen aan te brengen.

Mochten er naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen
met Martijn Oors (mos@cibv.nl) of Arnold van Beers (abs@cibv.nl).

Top