↓ Spring naar submenu

Als gevolg van ontwikkelingen in de sprinklerbranche sluiten de huidige kwalificaties (functieomschrijvingen) niet meer aan bij de behoefte(n) vanuit de markt. Om deze reden zijn er nieuwe competentieprofielen opgesteld te weten Junior Engineer Sprinklertechniek en Engineer Sprinklertechniek die de voorgaande Aankomend Sprinklertechnicus en Sprinklertechnicus vervangen.

In mei 2022 werd het eerste examen Junior Engineer Sprinklertechniek afgenomen en in december 2022 het eerste examen van Engineer Sprinklertechniek. De examens voor de Aankomend Sprinklertechnicus en de Sprinklertechnicus worden vanaf dat moment enkel nog afgenomen voor herexamenkandidaten.

Zie het document Overgangsregeling sprinklerexamens voor meer informatie over de overgangsregeling.

Junior Engineer Sprinklertechniek (voorheen Aankomend Sprinklertechnicus)

In dit examen wordt getoetst of de kandidaat kennis en inzicht heeft van NEN-EN-12845:2015 / NEN-1073:2018 inclusief geldende bepalingen. Daarnaast moet de kandidaat in staat zijn om onder toezicht van een sprinklertechnicus ontwerptekeningen voor “standaard” sprinklerinstallaties te vervaardigen. De toetstermen voor dit examen zijn te vinden in de “Competentiegebieden – Techniek” van het competentieprofiel Junior Engineer Sprinklertechniek versie 1.2.

Sprinklertechnicus (vanaf december 2022 Engineer Sprinklertechniek)

In dit examen wordt getoetst of de kandidaat in staat is om zelfstandig alle voorkomende sprinklerinstallaties te ontwerpen. Daarnaast moet de cursist specifieke kennis van sprinklertechniek en de aanleg van vast opgestelde water voerende blusinstallaties hebben. De  toetstermen voor dit examen zijn te vinden in de “Competentiegebieden – Techniek” van het competentieprofiel Engineer Sprinklertechniek versie 1.2.

Acceptatie CIBV diploma door het CCV

De CIBV diploma’s voor Junior Engineer Sprinklertechniek (voorheen Aankomend Sprinklertechnicus) en Sprinklertechnicus (vanaf december 2022 Engineer Sprinklertechniek) zijn opgenomen in het overzicht van diploma’s die geacht worden te voldoen aan de toetstermen zoals aangegeven in de certificatie- en inspectieschema’s voor VBB systemen.

Erkende sprinklerinstallateurs dienen medewerkers in dienst te hebben die beschikken over deze diploma’s.

Overzicht examens

Kijk in het overzicht voor de actuele data van de examens: Eerstvolgend examen

Het is mogelijk om bij hetzelfde halfjaarlijkse examen deel te nemen aan zowel het examen Junior Engineer Sprinklertechniek als het examen Sprinklertechnicus. Op verschillende dagen kort achter elkaar zal het examen Junior Engineer Sprinklertechniek en het examen Sprinklertechnicus worden afgenomen. Het diploma voor Sprinklertechnicus zal uitsluitend worden afgegeven als ook voor alle onderdelen van Junior Engineer Sprinklertechniek minimaal een 6 is behaald. Zie ook de overgangsregeling.

Voor de examens Junior Engineer Sprinklertechniek en Sprinklertechnicus blijft een voldoende voor een examenonderdeel 24 maanden geldig.
Binnen deze periode kan er herexamen(s) worden afgelegd.

Het examen

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste informatie. Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar het CIBV examenreglement alsmede de eindtermen, te downloaden onderaan deze pagina.

Onderdelen per examen

Meerkeuzevragen 30 min.
Hydraulisch rekenen 135 min.
Ontwerpen 180 min.

Afwijkend examen

Een kandidaat met een medische verklaring (bijv. dyslexie), die geholpen is met tijdsverlenging, kan een regulier examen afleggen met extra tijd. Dit kan gevolgen hebben voor de pauzetijd van de betreffende kandidaat.

Een medische verklaring moet van een specialist zijn en met de aanvraag worden meegestuurd. Voor dyslexieverklaringen geldt dat verklaringen afgegeven door een gezondheidszorgpsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog of orthopedagoog worden geaccepteerd. De afgegeven verklaringen kennen standaard geen vervaldatum en zijn onbeperkt geldig.

Beperkte taalkundige kennis is géén reden voor extra examentijd.

Geldige legitimatie verplicht

Een kandidaat kan slechts aan het examen deelnemen indien tijdens het examen een geldig legitimatiebewijs (zie examenreglement) kan worden voorgelegd.

Toegestane materialen

  • Uitsluitend een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine
  • Voor de onderdelen Hydraulisch rekenen en Ontwerpen mag u gebruik maken van normen, syllabi en andere literatuur en eenvoudig tekenmateriaal
    (door u zelf mee te nemen)

Overige informatie

Tijden: tussen 08:30 en 17:00 uur

De kandidaten ontvangen uiterlijk 2 weken voor het examen een uitnodiging per e-mail  met daarin o.a. vermeld de aanvangstijd.

In verband met de wisselende grootte van de examengroepen worden de examens op diverse locaties afgenomen. De juiste locatie wordt per examen doorgegeven in de uitnodiging die de kandidaten ontvangen.

Het examen wordt alleen in het Nederlands afgenomen. Het is niet mogelijk om het examen in een ander taal af te nemen.

Top