↓ Spring naar submenu

Ontruimingsalarminstallaties (OAI) zijn bedoeld om bij brand of andere calamiteiten in grotere gebouwen een snelle ontruiming mogelijk te maken. De installaties zijn vaak gekoppeld of geïntegreerd met brandmeldinstallaties.

Het certificeren van ontruimingsalarminstallaties heeft als doel om via onafhankelijk en deskundig toezicht door een geaccrediteerde certificatie-instelling het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van de installatie en het onderhoud ervan te ondersteunen. Het certificaat wordt ook gebruikt door inspectie-instellingen zodat de inspectie van de installatie op een eenvoudiger wijze kan plaatsvinden en eerder een positief resultaat van de inspectie is te verwachten. Inspectie van ontruimingsalarminstallaties is in het Bouwbesluit voor bepaalde gebouwen verplicht.

CIBV verzorgt de certificering van Ontruimingsalarmbedrijven, installatiebedrijven en onderhoudsbedrijven voor de CCV certificatieschema’s Ontruimingsalarminstallaties.

RvA logo CIBV kleinstCIBV is onder nummer C595 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor deze certificatieschema’s; zie de RvA scope CIBV.

CIBV heeft in een te downloaden pdf document het belang van productcertificatie samengevat. Het CCV heeft de verantwoordelijkheden en de samenhang tussen certificatie en inspectie in een brochure Certificatie en Inspectie samengevat.

Certificatieschema’s voor ontruimingsalarminstallaties

Het certificeren vindt plaats conform de door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gepubliceerde certificatieschema’s. Deze schema’s zijn opgesteld in samenwerking met brandweer en verzekeraars.

Er zijn voor ontruimingsalarminstallaties drie schema’s die betrekking hebben op het ontwerpen / leveren, het installeren en het onderhoud. De nieuwe schema’s werken onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Een bedrijf kan zich laten certificeren voor alle activiteiten (ontwerp / levering, installatie en onderhoud), of kan kiezen om zich te specialiseren in bijvoorbeeld onderhoud. Gecertificeerde (erkende) ontruimingsalarm-, installatie- of onderhoudsbedrijven mogen certificaten voor levering of onderhoud en attesten voor het installatiewerk afgegeven.

Voor de certificatieschema’s Ontruimingsalarminstallaties zijn de volgende documenten van toepassing:

Certificatieschema Ontruimingsalarminstallaties

Op 15 januari 2019 heeft het CCV versie 4.0 van de CCV-certificatieschema’s Levering, Installeren en Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties (OAI) gepubliceerd. Het CCV heeft kleine wijzigingen aangebracht in de CCV-certificatieschema’s Ontruimingsalarminstallaties (OAI).
De wijzigingen zijn op 1 november 2019 gepubliceerd en gaan per direct in.

Op 15 maart 2022 heeft het CCV versie 6.0 van het CCV-certificatieschema Installeren Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd, met ingangsdatum 15 juni 2022.

Het CCV heeft bovendien infosheets over deze certificatieschema’s gepubliceerd.

Beoordelingsprogramma

Als handleiding tijdens uw aanmelding kunt u het beoordelingsprogramma van de OAI certificatieschema’s gebruiken zodat u kunt zien of u aan de voorwaarden voldoet en welke documenten u tijdens het beoordelingsonderzoek bij de hand moet hebben.

Top